33336

นายวีระพงศ์ กิติภูวดล

คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3456

2553

33838

นายภูมิรพี นันทวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0002

2553

33839

นางสาวศุภิชญ์ชา เมืองสุริยา

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0524

2553

33843

นางสาวธันยพร พวงสายใจ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0489

2553

33846

นางสาววีรดา รักทางธรรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0752

2553

33847

นางสาวธนพร ภู่ทอง

คณะศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษ/สารสนเทศศาสตร์,ภาษาศาสตร์ ฯลฯ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0776

2553

33849

นางสาวปิยารัตน์ เจียรพินิจนันท์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0004

2553

33850

นายอภิวัฒน์ จันต๊ะสา

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

3308

2553

33854

นายธนภูมิ สุขวงษ์

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0046

2553

33856

นายพัชร สุริยกุล ณ อยุธยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0021

2553

33858

นางสาวกรพิชา มณีรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0514

2553

33862

นางสาวลลิตภัทร พรมเสน

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0741

2553

33863

นางสาวนรมน จีนจรรยา

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

1097

2553

33865

นายสุพศิน อินต๊ะสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0009

2553

33866

นางสาวสุชาภัค รักเหล่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0500

2553

33867

นางสาวชญาดา คีลาวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0098

2553

33870

นางสาวเพียรใจ กำแพงคำ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0940

2553

33872

นายสุรสาร ปัญญาทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0015

2553

33873

นางสาวปัญฐิตา ฉัตรวิลาวัณย์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0579

2553

33874

นายภูเบศ พรหมเรืองฤทธิ์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0785

2553

33877

นางสาวสวรินทร์ เพชรพิสิฐพงศ์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0042

2553

33878

นางสาวนภาพร แสนพิศ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0741

2553

33881

นายจิรภัทร พึ่งขยาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรม. เคมี. เครื่องกล. คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0847

2553

33884

นายนวรัฐ วงษารัตน์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0784

2553

33885

นางสาวธัญลักษณ์ ก้อยชูสกุล

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1325

2553

33893

นายวิริยะ พันธุ์พิจิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0674

2553

33894

นายจามร พรพลวัฒน์

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0093

2553

33895

นางสาวเพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล

คณะศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษ/สารสนเทศศาสตร์,ภาษาศาสตร์ ฯลฯ) สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0780

2553

33916

นางสาวพิชชาอร มโนใจ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1310

2553

33919

นางสาวรัชตวรรณ เขื่อนเพชร

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1310

2553

33930

นายธนารักษ์ ฟูเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1936

2553

33935

นางสาวฉัตรสุดา ธรรมสาร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0831

2553

33937

นางสาวจิดาภา ศรีเหนี่ยง

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0488

2553

33938

นางสาวปรียานารถ พิชัยยา

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0486

2553

33939

นางสาวอภิญญา อุ่นวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0524

2553

33940

นายอนุวัฒน์ ป้อมล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

3279

2553

33942

นายอธิพงศ์ มณีชัย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

มหาวิทยาลัยรังสิต

3332

2553

33944

นางสาวกิตติยา แก้วศรี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0588

2553

33946

นางสาวธนภรณ์ แสนแปง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยพะเยา

1082

2553

33947

นางสาววรนิตย์ ปิงเมือง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0572

2553

33955

นางสาวศิรญา บุญวิวัฒนาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0027

2553

33957

นางสาวพรทิวา ไวยครุฑธา

คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0052

2553

33958

นางสาวเกษวรางค์ ใจตุ้ย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0030

2553

33961

นางสาววีรยา วีรวงศ์ตระกูล

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์สองภาษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0529

2553

33963

นางสาวนรมน โปธา

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1401

2553

33966

นางสาวพิมพ์วลัญช์ กินาวงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0138

2553

33967

นางสาวณัฏฐณิชา พรหมมา

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0482

2553

33968

นางสาวณัฐชยา วัชรประภาพงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0004

2553

33971

นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

33972

นางสาวมนัสวี เมฆสุวรรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0640

2553

33973

นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0036

2553

33976

นางสาวปวีรา ปานพรหมมินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1476

2553

33978

นายธนกร ไชยราช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

1215

2553

33980

นางสาวมาริสา เกิดมั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0021

2553

33981

นางสาวจินตนา ภูกาบิน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

2864

2553

33984

นายรหัท ดอกตาลยงค์

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0486

2553

33985

นางสาวมณีนุช มณีวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0525

2553

33987

นางสาวรัมภ์รดา มานะศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0482

2553

33990

นางสาวกนกพรรณ บุรีแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

1230

2553

33992

นายอภิสิทธิ์ วรรณสุข

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่ สาขาการเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1545

2553

33993

นางสาวธัญลักษณ์ ภาคภูมิ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0530

2553

33994

นางสาวสุธินี สิทธิยศ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0486

2553

33998

นางสาวชนาพร สุทธินันท์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0100

2553

34000

นางสาวณัฐกานต์ ฉันทะ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1341

2553

34001

นางสาวมนพิสุทธิ์ แก้วศรี

คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0581

2553

34004

นางสาวอัจจิมา ไล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

34005

นายเคียงแดน ศรีปัญญา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

1228

2553

34007

นายกิจจา จงไพบูลย์กิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0021

2553

34011

นางสาวขวัญชนก ละอองนวลพานิช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

1215

2553

34013

นางสาวณัฐนิชา โยนิจ

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0497

2553

34023

นางสาวศกลรัตน์ ระบอบ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0266

2553

34024

นางสาวพิชญา สิงห์ไพร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

1216

2553

34027

นางสาวศศินิภา ส่องแสง

คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0060

2553

34032

นายบัลลังก์ วงศ์ตา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0508

2553

34035

นางสาววรรณพร สมยอง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0513

2553

34044

นางสาวกำไลทิพย์ ไชยชมภู

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1338

2553

34047

นางสาวขวัญจิรา กันทะมี

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0009

2553

34049

นายพันโชค พันธ์จินดา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1271

2553

34053

นายขวัญชัย แจ้งสว่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0112

2553

34054

นายภัทรชาติ ชนะพูล

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1273

2553

34062

นางสาวกุลนิดา อึ้งตระกูล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1275

2553

34063

นายธนพงศ์ เสาวบุตร

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยพะเยา

1109

2553

34064

นางสาวธัญญขวัญ สิทธิไชย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0223

2553

34066

นายวรท รุจิพรรณ

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1275

2553

34067

นายประกายพันธ์ โลหะเจริญสุข

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

1213

2553

34071

นางสาวนภัสนันท์ วงษ์มี

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1444

2553

34072

นายพรชัย เตชะ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0576

2553

34079

นายณัฐวุฒิ วงค์มูล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตจันทบุรี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

1062

2553

34080

นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมตระกูล

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0133

2553

34081

นางสาวนิลาวัณย์ พงษ์สวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0952

2553

34085

นายปฏิพล กาญจนอุดม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา-ทรัพยากรน้ำ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0115

2553

34089

นายมนตรี เกษรินนิราศ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1327

2553

34090

นางสาวศุภสิริ เครือวัลย์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1337

2553

34093

นายฐิติวัสส์ ศาลานุ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการปกติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

0712

2553

34103

นางสาวนุชวรา ปวงอินชัย

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1320

2553

34110

นางสาวกนกพร มณีรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0923

2553

34113

นายปรัชญา อินยาวิเลิศ

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

2888

2553

34115

นายสกลภัทร์ กล้าณรงค์

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0497

2553

34118

นางสาวอารดา จันทร์ประเสริฐ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1515

2553

34122

นายพงศกร ผามั่ง

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

1118

2553

34123

นางสาวพนิดา สายปิน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0495

2553

34128

นางสาวชลพัชร์ สามารถ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0848

2553

34134

นางสาวณัชชา คูร์พิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1752

2553

34139

นางสาวสุทธิดา ศุขรัตน์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1521

2553

34140

นายวุฒิชัย เครือสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0498

2553

34142

นายชยดิษฐ์ เหล่าไพโรจน์จารี

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1122

2553

34143

นางสาวบุณยาพร จำเริญเกตุประทีป

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0089

2553

34146

นายภาณุพงศ์ เทพอินถา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1751

2553

34153

นางสาวศิริรัตน์ จงไพบูลย์กิจ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0513

2553

34157

นางสาวอุไรวรรณ หมื่อแลกู่

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0936

2553

34158

นายพงศกร ออนตะไคร้

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1267

2553

34162

นางสาวนุชจรีย์ วันใจ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0487

2553

34167

นางสาวณัชาพรรณ์ ธนพิพัฒนากิจ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

34168

นายพัสกร บวรรับพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0837

2553

34169

นางสาวปัณฑารีย์ กรุณา

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1323

2553

34172

นางสาวภัทร์สิริ อุปไพร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2803

2553

34173

นางสาวเฉลิมขวัญ พันธ์วิไล

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1404

2553

34187

นางสาวบุริมนาถ คำใส

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

0997

2553

34188

นางสาวนภารัตน์ เอี่ยวตระกูล

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0969

2553

34196

นางสาวณัฐวรรณ จันทร์แสนตอ

โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2752

2553

34208

นางสาวกชกร ศรีชัย

วิทยาลัยนานาชาติ (English Program) สาขาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก (Restaurant and Lodging Business)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2841

2553

34209

นางสาวสุพรรษา อุ่นเมือง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0515

2553

34212

นายณัฐพล วรรณาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

1089

2553

34219

นายวรวิทย์ ไชยวุฒิ

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

2887

2553

34225

นายณภัทร สามคำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1509

2553

34231

นายจิรภาส เยาว์ธานี

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0043

2553

34234

นายธราวิชญ์ ศรีบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0498

2553

34241

นางสาวภรณฉัตร โอฐเจริญชัย

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0588

2553

34243

นายธันยบูรณ์ คำแสง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0026

2553

34244

นางสาวกุลรัศมิ์ สายมะณี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0269

2553

34248

นางสาวอลิตา มะโนวรรณ์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยา

1113

2553

34249

นายสรายุทธ บูรณะศิริ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

1118

2553

34254

นายณัฐกิจ หาญสกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1473

2553

34256

นายปิยวัชร์ กุลสุจริตทรัพย์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0005

2553

34260

นางสาวเบญจมาศ สีมาพล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

1115

2553

34261

นางสาวพรพรรณ โกฎยี่

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1121

2553

34268

นางสาวศิรินภา หลวงแปง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1775

2553

34270

นางสาววรัญญา เมืองใจหล้า

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1121

2553

34271

นายภาคภูมิ ปิยะดา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1514

2553

34282

นางสาวพีรยา ไชยวัลลา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

1014

2553

34283

นางสาวกมลา กาสุยะ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

34287

นายศาสวัต ไชยชนะ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

1117

2553

34289

นางสาวสุณิสา จับใจนาย

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา

1110

2553

34294

นางสาววริศรา บุญยวง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

1228

2553

34295

นายสุรชัย เทพมังกร

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา

1119

2553

34350

นางสาวจันทรัตน์ อิ่มรส

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

1083

2553

34357

นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0524

2553

34358

นายพฤกษ์ พานิช

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

1116

2553

34360

นางสาวชลธิชา ก๋าน้อย

คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ (ญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0198

2553

34362

นางสาวมัณฑิรา หล่อตระกูล

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0384

2553

34367

นางสาวณัฐณิชา คงตุ่น

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2834

2553

34368

นางสาววีนัส พงษ์ปัญญาศรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3542

2553

34378

นายต่อพงศ์ ม่วงคุณ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1528

2553

34379

นางสาวช่อผกา สุขใส

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา

1119

2553

34380

นางสาวจตุพร กอตระกูลสิน

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3126

2553

34381

นายจิรายุ กันวี

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1274

2553

34384

นายศิวานนท์ เฮงตระกูล

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0565

2553

34385

นางสาวสุทลัดดา ลีนะสมิต

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0258

2553

34388

นายศิวพงศ์ ศิริบุตร

คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา

1052

2553

34390

นางสาวชลีกร ชาวคำเขต

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

1112

2553

34397

นางสาวชนิษฐ์ภัค อนุภาพวิเศษกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

1232

2553

34405

นางสาวอรวรรยา กุลวัฒน์

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0486

2553

34408

นายปิยะวัชร์ ไชยชนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0507

2553

34412

นายศุภศิษฏ์ อัตโสภณ

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0521

2553

34426

นางสาวปรียาวัลล์ เร่งเร็ว

คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

1104

2553

34431

นายวิลลี่ แซ่ซิว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0523

2553

34432

นางสาวพิชญา สันธิ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยพะเยา

1100

2553

34436

นายฐากูร ศรีศุจิกุล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0259

2553

34446

นายสุพล อนุศาสนนันทน์

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1275

2553

34450

นางสาวสาวิณี แสนเหลี่ยว

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0075

2553

34452

นางสาวมีนา ลิขิตแสนภู

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1121

2553

34455

นายวรัญญ์ คูสุวรรณ

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0310

2553

34460

นายบุญชู จันทะวาลย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

3334

2553

34465

นางสาวอาริสา ภิราษร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0931

2553

34466

นางสาวณัฐกานต์ ขุนพลแก้ว

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0497

2553

34474

นางสาวกนกวรรณ กำแพงคำ

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0484

2553

34494

นายกฤษฎา ตรีรัตน์

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1106

2553

34502

นางสาวอังศิณา ธีรรัตนสถิต

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0069

2553

34526

นางสาวอรพรรณ กันคำ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

1118

2553

34531

นายขจรรัฐ มากไมตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1751

2553

34534

นางสาวทยิดา สิงห์ถม

คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา นิเทศศาสตร์เกษตร ฯลฯ) วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0225

2553

34538

นายณัฏฐฉัตร ใจมิภักดิ์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0573

2553

34539

นางสาวนารีวรรณ วรรณสอน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1266

2553

34540

นายนันทยศ ศรีเดชาพิทักษ์

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1255

2553

34555

นางสาวณัฐภรณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0524

2553

34574

นายทัตพงศ์ นามวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0514

2553

34577

นายปรัชญ์ จิรรัตน์สถิต

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0497

2553

34579

นางสาวพิชญา วันดี

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1278

2553

34580

นายธีระศิษฏ์ แก้วปานันท์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา

1108

2553

35323

นางสาวชิดชนก มโนชัย

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0574

2553

36276

นางสาวลานนา จันโย

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0487

2553

36281

นายพงศกร เชื้อเมืองพาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1751

2553

36282

นายสุรัตน์ กาหลง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0138

2553

36283

นายนิสิต อุ่นเมือง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

36286

นายชานนท์ หยั่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0004

2553

36290

นางสาววีรยา วัชรศิริพงศ์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0933

2553

36291

นางสาวสิริกร แก้วพระอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

36295

นางสาวเกษวรินทร์ เมฆขยาย

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

1097

2553

36300

นายนิพิฐชนม์ เขื่อนเพ็ชร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0500

2553

36302

นางสาวทิวาพร มอญพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0510

2553

36303

นายปฏิพัทธ์ สุปินะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0021

2553

36335

นายณัฐวุฒิ ส่องแสง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0511

2553

36336

นางสาวณิชาภรณ์ ธีรานุตร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

1216

2553

36339

นางสาวอมรพรรณ สิทธิวงค์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0558

2553

36340

นายภัทฐิกร ยาใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1751

2553

36341

นางสาวเปรม เปาประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรม. เคมี. เครื่องกล. คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0847

2553

36342

นางสาวพีระพร เกษม

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

1226

2553

36344

นางสาวอริศรา เรืองคำ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1096

2553

36345

นายรัชภูมิ สัมฤทธิ์กิจเจริญ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0042

2553

36347

นางสาวนันทวัน อุประคำ

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0484

2553

36348

นายอภิชัย ก๋าสมุทร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0502

2553

36349

นางสาวธันยธร กาญจนาอังกูร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอนามัยชุมชน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0942

2553

36351

นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1403

2553

36353

นางสาวสุพัตรา บัวนาค

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0486

2553

36355

นายโยธิน พุทธสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0498

2553

36356

นางสาวเกษมณี สันติวงค์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0491

2553

36357

นางสาวกนกพร สุดพิทักษ์

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ (ไทย-อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1470

2553

36358

นางสาวจุฑามาศ แอมพิมาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

0685

2553

36360

นายธีรศานต์ จันเรืองศรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1779

2553

36361

นางสาวธิวาพร มงคลแดง

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0932

2553

36362

นางสาวเบญจมาศ ใจวุฒิ

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1465

2553

36363

นางสาวกรวรรณ โพษิตลิมปกุล

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0131

2553

36364

นายจักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0541

2553

36365

นายคมสัน แสนคำแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0556

2553

36366

นางสาวจิรานุช ปันม้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1751

2553

36367

นายวรายุทธ อุตตะมา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0556

2553

36368

นางสาวจุฑามาศ ขายเครื่องเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0511

2553

36369

นายสายชล หน่อชาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1385

2553

36370

นายสยาม เค้าคนธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0500

2553

36371

นางสาวบาจรีย์ สักลอ

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0484

2553

36374

นางสาวพิรุฬก์กมล ประยูร

คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยพะเยา

1105

2553

36376

นายอภิสิทธิ์ ชัยชนะ

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0773

2553

36378

นายฐปนรรฑ์ ทรวงแก้ว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1532

2553

36384

นายปิยพัทธ์ จันต๊ะคาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1761

2553

36385

นางสาวดวงพร วัชระสุขจิตร

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0069

2553

36386

นางสาวตะวันฉาย เลิศพลานันต์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1341

2553

36387

นางสาวจิณณพัต วังป้อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

1232

2553

36389

นางสาวศตพร ศิริชัย

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1472

2553

36390

นายณัฐพงษ์ ฟังเร็ว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

1238

2553

36391

นางสาวธันวารีย์ กลิ่นชิด

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0484

2553

36394

นายกฤษฎิ์ พุทธาศรี

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0497

2553

36395

นางสาวศศิวิมล เชียงพรหม

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0933

2553

36396

นางสาวพิมพ์นารา จินะพรม

คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยชุมชน)

มหาวิทยาลัยพะเยา

1102

2553

36397

นายณัฐวุฒิ ภิระบรรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1385

2553

36398

นางสาวชนัฏ ถนอมศิลป์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยมหิดล

1229

2553

36399

นางสาวสิริ ชัยมงคล

คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0581

2553

36401

นายสิทธิพงษ์ เมืองมูล

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0497

2553

36402

นายนที ทะชัยวงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0503

2553

36403

นางสาววรัญญา ไชยชนะ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1500

2553

36404

นางสาวชลธิชา พรมมี

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0484

2553

36405

นายกันยวุฒม์ อริยา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0515

2553

36406

นางสาวทิพยาภรณ์ ประใจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

1228

2553

36441

นางสาวพลอยไพลิน สมบูรณ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0943

2553

36442

นางสาวอรุณา จาวลา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0568

2553

36443

นางสาวเจนจิรา ขันตี

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0853

2553

36444

นางสาววิชิราภรณ์ กันทะสอน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1341

2553

36445

นางสาวแกมกาญจน์ มีความรัก

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1277

2553

36447

นายบัญญวัต วงศ์สมบูรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

0685

2553

36454

นางสาวณิชานันทน์ ขัติยะ

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0488

2553

36456

นางสาวบุษบา อุดใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0839

2553

36457

นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

1096

2553

36460

นายเจษฎา บุญจันทร์

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0093

2553

36769

นางสาวณัฐฐฐิติ คำมูล

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0078

2553

36770

นายศิวดล ใจคำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0508

2553

36771

นายพีรณัฐ ไชยราช

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1286

2553

36775

นางสาวส่วยยี แซ่ภู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0503

2553

36779

นางสาวปวีณา อินทจักร์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

2865

2553

36781

นางสาวชมพูนุช จินะวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0927

2553

36784

นางสาวสุภัสสร พจนสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0097

2553

36787

นางสาวพรรณชนก โพษิตลิมปกุล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0064

2553

36791

นายจักรกฤษฎิ์ สร้อยแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0498

2553

36793

นายธนิต ภูสมมาตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0923

2553

36799

นายณัทพล ปัญโญ

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1272

2553

36800

นางสาวธันยพร สุวรรณปัญญา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0258

2553

36802

นายทวิช ไชยล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0527

2553

36811

นายกฤษณะ พัฒนปฏิธาน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เขตพื้นที่เชียงราย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2044

2553

36812

นางสาวธีราพร มูลวัง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1341

2553

36816

นางสาวสุภาพร ใจยา

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0042

2553

36817

นางสาวอชิรญาณ์ จันพุดซา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3115

2553

36820

นายปิยวัฒน์ แก้วมา

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

3270

2553

36827

นางสาวมัณฑนา สิทธิเลิศ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0950

2553

36830

นางสาวหทัยทิพย์ เพชราช

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1323

2553

36839

นางสาวพัชราภรณ์ บุญยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (เลือกสอบวิชาความถนัดทางศิลปกรรม)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3037

2553

36845

นางสาวนัฏฐิกา ขะขอม

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0821

2553

36847

นางสาววิจิตรทิพย์ ดวงจันตา

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0947

2553

36854

นางสาวนฤนาถ ดวงเกิด

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1323

2553

36855

นายเศรษฐ์ เขียวปัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

1095

2553

36956

นางสาวอำนิษฐ์ ผลเจริญ

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1272

2553

36958

นายธีรภัทร ทิพย์ทวีกุล

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1266

2553

36961

นางสาวสกาวเดือน เตชะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

0997

2553

36966

นายชนวิช ดีหลี

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยพะเยา

1111

2553

36971

นางสาวพิชชาพร มะโนหาญ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพายัพ

3268

2553

36973

นายนรวีร์ กิติภูวดล

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน)

มหาวิทยาลัยพะเยา

1123

2553

36974

นางสาวชลนา รักชอบ

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0517

2553

36975

นายพงศ์พลิน ปิงสุขแสน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1267

2553

36985

นางสาวชุติกาญจน์ พัวตระกูล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1292

2553

36987

นางสาวพิชญา กันทวรรณ

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1468

2553

36990

นางสาวสุณิสา ปาลี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

0997

2553

37000

นางสาววิลาวัลย์ บรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพายัพ

3274

2553

37002

นางสาวเบญจมาศ ปิยะ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2946

2553

37004

นางสาววราลี ยังจารึก

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0973

2553

37009

นายสิทธิกร จิตต์ภาณุโสภณ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3518

2553

37018

นางสาวศิวพร บรรพตศิขร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0075

2553

37029

นายพัทธดนย์ กาญจนกรทอง

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1325

2553

37674

นางสาวปณิตา พันธุ์จินดา

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0484

2553

37853

นางสาวปรานประภา เชษฐบดี

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

1118

2553

38491

นางสาวกนกพร เมืองมูล

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1447

2553

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                รวมมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น  307 คน

งานแนะแนว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔